Logo-BHT
Red puzzle heart with stethoscope on white wooden background
Worker
Godkjent BHT

På denne sida finner du informasjon om BHT, linker til honorarskjema NAV og linker til HMS-forskriftene og arbeidsmiljøloven.

Hva betyr BHT ?
BHT er en forkorting av ordet bedriftshelsetjeneste. I arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter brukes nå ordet bedriftshelsetjeneste i stedet for verne-og helsepersonalet, som det het tidligere.

Hvilke virksomheter er pliktig til å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste?

Kravet om å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste fremgår av arbeidsmiljølovens § 3-3 . Det er hovedsak to grunner som tilsier dette. De ene er dersom risikoforholdene i virksomsheten tilsier det, eller om virksomheten drives innenfor de næringsgruppene som alle har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Hvilke bransjer som har myndighetkrav kan du se i kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidstilsynet kan gi pålegg om tilknytning til bedriftshelsetjeneste på bakgrunn av risikoforhold i en virksomhet, også for bedrifter som ikke kommer inn under myndighetskravet som beskrevet avsnittet over.

Fra 2010 ble kravet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste endret til at arbeidsgivere skal knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hva kan jeg forvente av en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Alle godkjente bedriftshelsetjenester skal;


* samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet.

* ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for BHTs ansatte.

* ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:
Arbeidsmedisin/arbeidshelse
Yrkeshygiene
Ergonomi
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Systematisk HMS-arbeid

* ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk

På arbeidstilsynet hjemmeside ( www.atil.no) finner du mer informasjon om bedriftshelsetjenesten.

Diverse linker

NAV
1) Bruk av BHT for bedrifter med IA-avtale kan gi grunnlag for å søke om økonomiske virkemidler fra NAV , BHT honorar.
Ved bruk av BHT – kan arbeidsgivere søke om refusjon av inntil 6 timer pr sak, dersom arbeidstaker er sykemeldt, står i fare for å bli syk – eller har redusert funksjonsevne.

Denne linken gjelder samleskjema som kan brukes til ett eller flere dialogmøter.

Klikk: Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT-honorar


2) Et annet aktuelt skjema for alle arbeidsgivere er melding om yrkessykdom/ yrkesskade som skal meldes til NAV. Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Klikk: Melde fra om skade/sykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium

3) Aktuelle hjemmesider:

Arbeidstilsynets hjemmeside

Stamis( Statens arbeidsmiljøinstitutt) hjemmeside

Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) ( samarbeidspartner) hjemmeside

AKAN - forebygge og håndtere rus og avhengighet.


Linker til lover og forskrifter
Det er nå enklere å finne fram i HMS-forskriftene ettersom 6 forskrifter erstattet tidligere 47 forskrifter. Det er imidlertid to av de «gamle » forskriftene som fortsatt gjelder, i tillegg til de 6 nye. Det er byggherreforskriften og internkontrollforskriften.

Vi i BHT har samlet noen sentrale lover innen HMS og alle HMS-forskriftene. Du finner dem ved å følge linkene på denne siden.

Arbeidsmiljøloven

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Internkontrollforskriften

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område

Folketrygdloven

Ferieloven

Tobakkskadeloven

Byggherreforskriften

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utførelse av arbeidet, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Kontakt

Adresse: Kongsveien 23A

2500 Tynset

Tel: 919 93 023

Adresse:Øverhagaen 15

7374 Røros

Tel: 919 93 023

Epost: firmapost@bht.no
Org.nr.: 958 186 665
Les mer om vår Personvernerklæring

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.