Logo-BHT
Red puzzle heart with stethoscope on white wooden background
Worker
Godkjent BHT

På denne sida finner du informasjon om BHT, linker til honorarskjema NAV og linker til HMS-forskriftene og arbeidsmiljøloven.

Hva betyr BHT ?
BHT er en forkorting av ordet bedriftshelsetjeneste. I arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter brukes nå ordet bedriftshelsetjeneste i stedet for verne-og helsepersonalet, som det het tidligere.

Er alle virksomheter pliktig til å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste?
Nei, ikke alle virksomheter har dette myndighetskravet. Bank, forsikring, regnskapskontorer og handelvirksomheter er eksempler på bedrifter som ikke kommer inn under myndighetkravet som er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 3-3.

I tillegg er det i forskrift 701. om "Organisering, ledelse og medvirkning, kap.13 Bedriftshelsetjeneste " fastsatt hvilke næringer som har krav om å tilknytte seg godkjent bedriftshelsetjeneste.
Det er eksempelvis kommuner, alle typer produksjonsbedrifter, f. eks verksteder, entreprenørbedrifter, mekaniske bedrifter, næringsmiddelprodusenter, møbelprodusenter, transportbedrifter, tømrerbedrifter, eletronikkbedrifter, rørleggerbedrifter, malerbedrifter, frisører osv.

Fra 2010 ble kravet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste endret til at arbeidsgivere skal knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hvordan kan jeg finne ut av om kravet gjelder min bedrift?

Kravet om å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste fremgår av arbeidsmiljølovens § 3-3 . Det er hovedsak to grunner som tilsier dette. De ene er dersom risikoforholdene i virksomsheten tilsier det, eller om virksomheten drives innenfor de næringsgruppene som alle har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Hvilke bransjer som har myndighetkrav kan du se i kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, eller du kan ringe til oss på tlf 62 48 48 50.

Arbeidstilsynet kan gi pålegg om tilknytning til bedriftshelsetjeneste på bakgrunn av risikoforhold i en virksomhet, også for bedrifter som ikke kommer inn under myndighetskravet som beskrevet avsnittet over.

Hva kan jeg forvente av en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Alle godkjente bedriftshelsetjenester skal;


* samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet.

* ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for BHTs ansatte.

* ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:
Arbeidsmedisin/arbeidshelse
Yrkeshygiene
Ergonomi
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Systematisk HMS-arbeid

* ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk

På arbeidstilsynet hjemmeside ( www.atil.no) finner du mer informasjon om bedriftshelsetjenesten.

Diverse linker

NAV
1) Bruk av BHT for bedrifter med IA-avtale kan gi grunnlag for å søke om økonomiske virkemidler fra NAV , BHT honorar.
Ved bruk av BHT – kan arbeidsgivere søke om refusjon av inntil 6 timer pr sak, dersom arbeidstaker er sykemeldt, står i fare for å bli syk – eller har redusert funksjonsevne. Det er to skjemaer, èn forside og et søknadsskjema. Både arbeidsgiver og BHT skal signere søknadsskjemaet.

Denne linken gjelder samleskjema som kan brukes til ett eller flere dialogmøter.

Klikk: Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT-honorar


2) Et annet aktuelt skjema for alle arbeidsgivere er melding om yrkessykdom/ yrkesskade som skal meldes til NAV. Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Klikk: Melde fra om skade/sykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium

3) Kommunikasjon
Link til kommunikasjonsmetodikk Word are windows og they`re walls v/ Marshall Rosenberg.
Klikk her for å komme til Youtube der kommunikasjonsvideoen starter.

4) Aktuelle hjemmesider:

Arbeidstilsynets hjemmeside

Stamis( Statens arbeidsmiljøinstitutt) hjemmeside

Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) ( samarbeidspartner) hjemmeside

AKAN - forebygge og håndtere rus og avhengighet.


Linker til lover og forskrifter
Det er nå enklere å finne fram i HMS-forskriftene ettersom 6 forskrifter erstattet tidligere 47 forskrifter. Det er imidlertid to av de «gamle » forskriftene som fortsatt gjelder, i tillegg til de 6 nye. Det er byggherreforskriften og internkontrollforskriften.

Vi i BHT har samlet noen sentrale lover innen HMS og alle HMS-forskriftene. Du finner dem ved å følge linkene på denne siden.

Arbeidsmiljøloven

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Internkontrollforskriften

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område

Folketrygdloven

Ferieloven

Tobakkskadeloven

Byggherreforskriften

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utførelse av arbeidet, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Hvem er vi?

Ved siden av det forebyggende arbeidet skal bedriftshelsetjenesten avdekke mulige helseskader på et så tidlig stadium som mulig. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsrelaterte problemstillinger og er en er aktiv medspiller i bedriftenes arbeidsmiljø.

BHT består av et faglig sammensatt team, bestående av verneingeniør, yrkeshygieniker, bedriftslege, bedriftssykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk sosionom og sekretærer.

Våre tjenester

HMS – retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside

Helseovervåking

Individrettet arbeid - f.eks legekonsultasjoner, førerkortattester, o.l

Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak, undersøkelser psykososialt og fysisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Omstillinger og endringer

Internkontroll HMS - bistå bedrifter med opprettelsen og vedlikehold (opplæring) av gjeldende HMS system

Arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg, samt AKAN råd og veiledning

Kurs - relevante lovpålagte kurs(grunnkurs og øverste leder), samt en rekke andre kurs som vi skreddersyr for bedriftene. F.eks førstehjelpskurs, forebygge vold og trusler, kjemikaliekurs, lederkurs(utvikling av lederrollen) m.m.

Lederstøtte, arbeidstaker støtte i et forebyggende perspektiv

Kontakt

Adresse: Kongsveien 23A

2500 Tynset

Tel: 62 48 48 50


Adresse:Øverhagaen 15

7374 Røros

Tel:62 48 48 50


Epost: firmapost@bht.no
Org.nr.: 958 186 665

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.