Her følger en kort beskrivelse tjenester og kurs

Beredskap

Beredskap etter alvorlige hendelser i virksomheten er tjenester som primært benyttes raskt etter ulykken for å gi starthjelp og tidlig avklaring for å hindre utvikling av senskader. BHT er en naturlig del av bedriftens beredskapsplaner. (Tjenesten består ikke av medisinsk akutthjelp).

HMS – retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside

På vår passordbeskyttede medlemsside finnes i dag 15 ferdige retningslinjer som BHTs kunder kan bruke som interne retningslinjer i egen bedrift. Retningslinjene er enkle i bruk med trinnvis veiledning i riktig saksbehandling. Alle retningslinjene er utarbeidet av advokat Nils Storeng i advokatkontoret Storeng, Beck & Due Lund ANS.
Her nevnes noen av retningslinjene; Sakshandling ved ansettelse, oppfølging i prøvetiden, oppsigelse, konflikter, regebrudd, oppbevaring av personopplysninger, arbeidsstidsordninger, bruk av sosiale medier, sykefraværsoppfølging mm.
På samme side finner du også alt du trenger å vite om sykefraværsoppfølging.

Vi har også samlet alle presentasjonene som er vist på frokostmøtene siden 2008 tom p.t ( 2017)

Telefonhenvendelse fra ledere, representanter i AMU, verneombud og ansatte.

Ledere, representanter i AMU, verneombud og ansatte kan ringe til BHT for en telefonrådgivning omkring en aktuell utfordring eller spørsmål – når behovet oppstår.
Vi oppfordrer at ansatte tar opp saken internt med leder(e) og/eller verneombud før de kontakter oss. Tjenesten er inkludert i alle medlemskapene.

Jus & Ledelse i Fjellregionen

Eksklusivt for alle BHTs kunder tilbyr vi konseptet Jus & Ledelse i Fjellregionen, gjennom en avtale med advokatfirmaet Storeng Beck & Due Lund ANS. Jus & Ledelse i Fjellregionen er tvisteforebyggende tiltak med tilgang på følgende;

*Telefonrådgivning med erfarne advokater i arbeidsrett når behovet oppstår, ta gjerne kontakt v/spørsmål ( forebyggende karakter).Husk å informere om ditt medlemskap hos BHT ved henvendelser til advokatene. Mer informasjon finner du på siden om samarbeid. Deres telefonnr. er 22017050

*Fri deltakelse på 4 årlige frokostmøter med aktuelt tema innen juss og arbeidsmiljø.
*Boka "arbeidslivets spilleregler" til redusert pris.


Helseovervåking

Helseovervåking er å få status på helse i forhold til risiko. Ved å gjennomføre regelmessige helseundersøkelser med tilhørende rapport, får arbeidsgiver et godt grunnlag for å følge med på ansattes helseutvikling og forebygge arbeidrelatert sykdom.

Helseovervåking tar utgangspunkt i bedriftens risikovurdering og eventuelle yrkeshygieniske målinger. Deretter vil BHT gjennomføre helseundersøkelsene og avslutte med en rapport til arbeidsgiver. Dersom enkelte ansatte har behov for oppfølging skal BHT iverksette nødvendig oppfølging i samarbeid arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.

Noen forskrifter stiller krav om at helseundersøkelse skal tilbys og gjennomføres for ansatte som er utsatt for eksponeringer som kan føre til helseskade, eksempelvis støy, asbest, kreftfremkallende stoffer mm.


Individrettet arbeid

Individrettet arbeid er bistand i sykefraværsoppfølging, tilrettelegging av arbeidet, arbeidsrelaterte legekonsultasjoner, AKAN-arbeid(rus-og annen avhengighet), kartlegging av arbeidsevne opp i mot arbeidskrav i form av standardisert skjema for funksjonsvurdering, hjelpemidler på arbeidsplassen, veiledning ved redusert arbeidsevne, psykososial mestring, debriefing etter posttraumatisk stress og lederstøtte mv.

Sykefraværsoppfølging , rådgivning underveis og deltakelse i Dialogmøter

BHTs deltakelse i dialogmøte 1, 2 og 3 er inkludert i medlemskapene A og B. For K-medlemskap faktureres disse møtene etter bruk.
IA-bedrifter kan søke om honorar fra NAV for bruk av BHT i saker der arbeidstaker er sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt eller har redusert funksjonsevne. Skjemaet skal signeres av BHT og arbeidsgiver. Både en forside og selve skjemaet skal sendes på post til NAV.

NB! NAV har innført nytt skjema og rutine for søknad "Honorar for bruk av BHT"., gjeldende fom 01.03.17. NAV skal ha informert alle virksomheter om endringene, og hvilken praktisk endring dette medfører. Bedriften/virksomheten må nå søke tilskudd på forhånd - før selve gjennomføringen. Mao følgende fremgangsmåte: Søknad om hva - Svar fra NAV(innvilget) - søknad refusjon etter gjennomført.


Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak

Kartlegging / risikovurdering / tiltak innen fysisk, kjemisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vi starter arbeidet med bedriftsbesøk med befaring for å avklare omfanget av arbeidet samt hvordan ansattes medvirkning blir ivaretatt.

Til bruk ved målinger av det fysiske arbeidsmiljøet har vi følgende utstyr; støymåler, TSI- måler til temperatur, CO2, relativ fuktighet og overflatetemperatur, luxmeter for måling av belysning og måleustyr for trekk- og skyvekraft.

Ved undersøkelse av støv, gass mm, vil vi kontakte laboratorier og be om pris på analyser av prøvene. BHT samarbeider tett med STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) for relevant måleutstyr.

Vi har god erfaring med gjennomføring av gruppesamtaler og enkeltsamtaler ved kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø – som oftest ved bruk av kvalitativ metodikk.

Omstillinger og endringer

Omstillinger og endringer er rådgivning ved omorganiseringer, nedbemanning, nybygg eller innkjøp av arbeidsutstyr.

BHT kan bistå i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og deltar gjerne i tidlig fase i byggeprosjekter - jo tidligere inkludert - jo bedre!

Internkontroll HMS

Systemarbeid / internkontroll HMS er bistand til utarbeidelse av enkelte rutiner og beskrivelser, oppbygging av internkontroll eller forbedring / forenkling av eget system.

Nytt fra 2016/2017 er at vi har inndelt tjenesten i 2 grunnpakker, der det kan velges
Grunnpakke 1 som inkluderer vernerunde, risikokartlegging, risikoanalyse, tiltaksplan, årshjul HMS, HMS-bok og arbeidsinstruks/retningslinjer for risikokartlegging.

Grunnpakke 2 er mer utvidet bistand i valgte områder bedriften har behov for, f. eks stoffkartotek(kjemikalier), Internkontroll-system, samsvarsvurdering m.m)

På vår passordbeskyttede medlemsside finner du de mest sentrale retningslinjer innen personal og psykososialt arbeidsmiljø, dokumentmaler og ellers et lite bibliotek av relevant fagstoff. Dette kan benyttes og tilpasses den enkelte bedrift/virksomhet.

Arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg

For bedrifter som har opprettet arbeidsmiljøutvalg, skal BHT være representert i utvalget.

Andre utvalg som BHT vil kunne delta i er AKAN-utvalg og IA-utvalg.

Kurs – som kan arrangeres som åpne kurs eller bedriftsinterne kurs.

Grunnopplæring arbeidsmiljø for verneombud, ledere og representanter i

arbeidsmljøutvalg.

Dagskurs i HMS-for ledere.

HMS internkontroll, Risikokartlegging og analyse.

Førstehjelpskurs tilpasses bedriftens behov ut fra risiko og helsefare.

Røykeavvenningskurs. Et kurs for deg som ønsker å bli røykfri eller snusfri. Du kan samle vennegjengen og arbeidskolleger og bli kvitt røyksuget.

Kommunikasjonskurs med ulike nivåer i organisasjonen.

Kurs/foredrag i forebygging av muskel- og skjelettplager til ulike yrkesgrupper.

Dagskurs for Arbeidsmiljøutvalg(AMU), oppfriskning eller ved nystartet AMU i bedriftene.

Kurs/seminar i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter ( IA rådgivere) tema sykefravær/nærvær.

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Hvem er vi?

Ved siden av det forebyggende arbeidet skal bedriftshelsetjenesten avdekke mulige helseskader på et så tidlig stadium som mulig. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsrelaterte problemstillinger og er en er aktiv medspiller i bedriftenes arbeidsmiljø.

BHT består av et faglig sammensatt team, bestående av verneingeniør, yrkeshygieniker, bedriftslege, bedriftssykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk sosionom og sekretærer.

Våre tjenester

HMS – retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside

Helseovervåking

Individrettet arbeid - f.eks legekonsultasjoner, førerkortattester, o.l

Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak, undersøkelser psykososialt og fysisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Omstillinger og endringer

Internkontroll HMS - bistå bedrifter med opprettelsen og vedlikehold (opplæring) av gjeldende HMS system

Arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg, samt AKAN råd og veiledning

Kurs - relevante lovpålagte kurs(grunnkurs og øverste leder), samt en rekke andre kurs som vi skreddersyr for bedriftene. F.eks førstehjelpskurs, forebygge vold og trusler, kjemikaliekurs, lederkurs(utvikling av lederrollen) m.m.

Lederstøtte, arbeidstaker støtte i et forebyggende perspektiv

Kontakt

Adresse:

  • Kongsveien 23A
  • 2500 Tynset
  • Tel: 62 48 48 50

Adresse:

  • Øverhagaen 15
  • 7374 Røros
  • Tel:62 48 48 50

Epost: firmapost@bht.no


Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.