Her følger en kort beskrivelse tjenester og kurs

Arbeidsmedisin/arbeidshelse

 • Helseovervåkning/helseundersøkelser
 • Individrettet arbeidsmedisinsk oppfølging
 • Funksjonskartlegging/arbeidsevne

Informasjon om Helseovervåking/helseundersøkelse;

Helseovervåking er å få status på helse i forhold til risiko. Ved å gjennomføre regelmessige helseundersøkelser med tilhørende rapport, får arbeidsgiver et godt grunnlag for å følge med på ansattes helseutvikling og forebygge arbeidrelatert sykdom.

Helseovervåking tar utgangspunkt i bedriftens risikovurdering og eventuelle yrkeshygieniske målinger. Deretter vil BHT gjennomføre helseundersøkelsene og avslutte med en rapport til arbeidsgiver. Dersom enkelte ansatte har behov for oppfølging skal BHT iverksette nødvendig oppfølging i samarbeid arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.

Noen forskrifter stiller krav om at helseundersøkelse skal tilbys og gjennomføres for ansatte som er utsatt for eksponeringer som kan føre til helseskade, eksempelvis støy, asbest, kreftfremkallende stoffer mm.

Yrkeshygiene

 • Arbeidsplassbesøk
 • Yrkeshygieniske målinger (støv, støy, Co2, temperatur, ol.
 • Yrkeshygienisk dokumentasjon/rapport

Ergonomi

 • Arbeidsplassbesøk (observasjon, råd og veiledning)
 • Risikokartlegging av muskel- og skjelettbelastning
 • Individrettet oppfølging
 • Tilpasning av hjelpemidler og utforming arbeidsplass
 • Arbeidsmiljøundersøkelse av muskel og skjelettbelastninger

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, IA-utvalg og AKAN
 • Arbeidsmiljøundersøkelser
 • Omstilling og omorganisering
 • Lederstøtte (individrettet og gruppe)
 • Arbeidstakerstøtte (individrettet og gruppe)

Systematisk HMS system

 • Risikokartlegging
 • Risikoanalyse, handlingsplan
 • Internkontrollsystem/kvalitetssystem
 • Stoffkartotek

Systemarbeid / internkontroll HMS er bistand til utarbeidelse av enkelte rutiner og beskrivelser, oppbygging av internkontroll eller forbedring / forenkling av eget system.Individrettet arbeid

Individrettet arbeid er bistand i sykefraværsoppfølging, tilrettelegging av arbeidet, arbeidsrelaterte legekonsultasjoner, AKAN-arbeid(rus-og annen avhengighet), kartlegging av arbeidsevne opp i mot arbeidskrav i form av standardisert skjema for funksjonsvurdering, hjelpemidler på arbeidsplassen, veiledning ved redusert arbeidsevne, psykososial mestring, debriefing etter posttraumatisk stress og lederstøtte mv.

Sykefraværsoppfølging , rådgivning underveis og deltakelse i Dialogmøter


IA-bedrifter kan søke om honorar fra NAV for bruk av BHT i saker der arbeidstaker er sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt eller har redusert funksjonsevne. Skjemaet skal signeres av BHT og arbeidsgiver. Både en forside og selve skjemaet skal sendes på post til NAV.

NB! NAV har innført nytt skjema og rutine for søknad "Honorar for bruk av BHT"., gjeldende fom 01.03.17. NAV skal ha informert alle virksomheter om endringene, og hvilken praktisk endring dette medfører. Bedriften/virksomheten må nå søke tilskudd på forhånd - før selve gjennomføringen. Mao følgende fremgangsmåte: Søknad om hva - Svar fra NAV(innvilget) - søknad refusjon etter gjennomført.


Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak

Kartlegging / risikovurdering / tiltak innen fysisk, kjemisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vi starter arbeidet med bedriftsbesøk med befaring for å avklare omfanget av arbeidet samt hvordan ansattes medvirkning blir ivaretatt.

Vi har god erfaring med gjennomføring av gruppesamtaler og enkeltsamtaler ved kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø – som oftest ved bruk av kvalitativ metodikk.

Omstillinger og endringer

Omstillinger og endringer er rådgivning ved omorganiseringer, nedbemanning, nybygg eller innkjøp av arbeidsutstyr.

BHT kan bistå i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og deltar gjerne i tidlig fase i byggeprosjekter - jo tidligere inkludert - jo bedre!

Kurs – som kan arrangeres som åpne kurs eller bedriftsinterne kurs.

Grunnopplæring arbeidsmiljø for verneombud, ledere og representanter i

arbeidsmljøutvalg.

Dagskurs i HMS-for ledere.

HMS internkontroll, Risikokartlegging og analyse.

Mellomlederkurs, styrking av lederrollen

Førstehjelpskurs tilpasses bedriftens behov ut fra risiko og helsefare.

Kommunikasjonskurs med ulike nivåer i organisasjonen.

Kurs/foredrag i forebygging av muskel- og skjelettplager til ulike yrkesgrupper.

Dagskurs for Arbeidsmiljøutvalg(AMU), oppfriskning eller ved nystartet AMU i bedriftene.

Kurs/seminar i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter ( IA rådgivere) tema sykefravær/nærvær.

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Kontakt

Adresse:

 • Kongsveien 23A
 • 2500 Tynset
 • Tel: 919 93 023

Adresse:

 • Øverhagaen 15
 • 7374 Røros
 • Tel:919 93 023

Epost: firmapost@bht.no


Les mer om vår Personvernerklæring

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.